Algemene Voorwaarden


Inleiding

In deze algemene voorwaarden staan alle rechten en plichten van Epic Agility Nederland B.V. en haar groepsmaatschappijen (“wij”, “we”, “ons”, en “onze”) en de wederpartij van Epic Agility Nederland B.V. en/of haar groepsmaatschappijen (“jij”, “je”, ‘’jou’’ en “jouw”). Gedefinieerde termen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze strippenkaart consultancy alsmede al onze trainingen, cursussen, en informatiebijeenkomsten waarbij wij zorgdragen voor de inhoud en de docent en op alle documenten waarmee je een training afneemt, zoals bijvoorbeeld een purchase order. Wij wijzen hierbij expliciet alle andere voorwaarden, waaronder mede begrepen jouw algemene (inkoop)voorwaarden, expliciet van de hand.

Totstandkoming, wijziging en annulering

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze trainingen. Door je aan te melden, bevestig je uitdrukkelijk dat je instemt met onze algemene voorwaarden. Pas wanneer wij je aanmelding schriftelijk bevestigen, ontstaat er een overeenkomst. Wij zijn niet gebonden aan toezeggingen van medewerkers of door ons ingeschakelde derden tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Je mag de deelname aan een training altijd schriftelijk annuleren. Voor annulering tot 1 maand voor de eerste trainingsdag brengen wij geen kosten in rekening. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de eerste trainingsdag brengen wij 50% van de prijs in rekening. Als je annuleert binnen 2 weken voor de eerste trainingsdag, brengen wij de volledige prijs in rekening. Wij mogen een training onderbreken, verplaatsen, en/of annuleren bij onvoorziene omstandigheden, waaronder mede begrepen een tekort of overvloed aan aanmeldingen voor een training of ziekte van onze docent. We zullen je altijd zo spoedig mogelijk informeren over zulke wijzigen. Na deze mededeling heb je 2 weken de tijd om te beslissen of je de training alsnog wilt volgen, of dat je de training kosteloos wilt annuleren. Een annulering moet altijd schriftelijk gebeuren.

Strippenkaart consultancy moet in overleg met onze consultants ingepland worden. De minimale inzet van een consultant is een halve dag (4 uren). Onze consultancy mag altijd geannuleerd worden. Bij annulering tot 1 week voorafgaand aan de afspraak brengen wij geen kosten in rekening. Als de afspraak binnen 1 week voorafgaand aan de afspraak geannuleerd wordt dan gaan de gereserveerde uren ten kosten van het strippenkaart tegoed.

Prijzen en tarieven

Voor al onze trainingen gelden de tarieven zoals vermeld op onze website www.epicagility.nl. Alle trainingsprijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele bijkomende kosten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze trainingsprijzen inclusief de kosten voor het trainingsmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen, lesruimte, koffie, thee, en eventueel verstrekte lunches. Wij mogen onze trainingsprijzen ook na het sluiten van een overeenkomst met jou wijzigen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

Facturatie en betaling

Je dient de trainingsprijs vooraf te betalen. Hiervoor zullen we je een factuur sturen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dien je door ons correct gefactureerde bedragen te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Als je de verschuldigde bedragen niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, mogen wij jouw deelnemer(s) aan de training (ieder een “cursist”) de toegang tot de training weigeren. Het is je niet toegestaan verschuldigde betalingen op te schorten en/of te verrekenen. Als je gefactureerde bedragen niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, ben je daarnaast ook wettelijke rente aan ons verschuldigd, zonder dat eerst een ingebrekestelling nodig is. Als je na een herhaald verzoek tot betaling nog steeds de verschuldigde bedragen niet betaalt, mogen wij onze vordering uit handen geven waarbij we tevens alle gemaakte kosten (waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten) op je mogen verhalen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend als 15% van het totale bedrag met een minimum van EUR 125.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur, trainingsmaterialen en/of documentatie (gezamenlijk de “trainingsmaterialen”), zijn en blijven het exclusieve eigendom van ons en onze licentiegevers. Je zal de trainingsmaterialen niet openbaar maken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken van een training. Het trainingsmateriaal mag alleen gebruikt worden door de cursist(en).

Contact

We wijzen je erop dat de informatie die je aanlevert via onze website wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van onze privacy policy (www.epicagility.nl). Als je vragen hebt over onze privacy policy, laat het ons weten. Onze contactgegevens kun je vinden op onze website

Overige voorwaarden

Tenzij wij ons schuldig maken aan opzet of grove schuld, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit een handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst tussen jou en ons en tot maximaal de relevante trainingsprijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat wij gedwongen zijn een training te onderbreken, verplaatsen, en/of annuleren. Wij zijn nooit aansprakelijk voor andere soorten schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, indirecte schade, en schade ontstaan als gevolg van verminkingen, vertragingen, onduidelijkheden, en/of andere gebreken in de communicatie tussen jou en ons. Op alle overeenkomsten tussen jou en ons is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.